SARS, Huisverkope en die BTW Styging

Teen hierdie tyd weet ons almal dat die BTW koers op 1 April 2018 van 14% tot 15% verhoog. Hoe raak dit ‘n transaksie waar residensiële eiendom gekoop en verkoop word?

Dit kan ‘n aardige verskil maak in die koopprys en in die kostes van die transaksie. Indien jy byvoorbeeld ‘n woonhuis van ‘n ontwikkelaar gekoop het vir R10 miljoen plus BTW, kan daardie bykomende 1% ‘n bedrag van R100,000 by jou kostes voeg. Gelukkig is daar ‘n bietjie verligting in die BTW wet vir kopers van residensiële eiendom.

Dit is wat SARS hieroor te sê het (losweg vertaal en bietjie vereenvoudig) –

Vraag – “Is daar ‘n reël ter sprake indien ek ‘n koopooreenkoms gesluit het om ‘n residensiële eiendom te koop (byvoorbeeld ‘n woonhuis) voordat die BTW koers verhoog word, terwyl betaling en registrasie eers op of na die 1ste April 2018 gaan geskied?”

Antwoord – “Ja. Jy sal BTW betaal op die koers wat van toepassing was voor die verhoging van 1 April 2018 (jy sal dus 14% BTW betaal en nie 15% BTW nie).

Hierdie reelings is slegs van toepassing indien  –

  • Jy ‘n skriftelike ooreenkoms geteken het om ‘n woning (residensiële eiendom)  te koop voor 1 April 2018;
  • Beide die betaling van die koopprys en die registrasie van die eiendom in jou naam sal eers op of na 1 April 2018 geskied; en
  • Die BTW-inklusiewe koopprys vasgestel was en as sodanig in die ooreenkoms aangedui is.

Vir doeleindes van hierdie reël, beteken “residensiële eiendom” –

  • ‘n Bestaande woning, tesame met die grond waarop die woning gebou is asook enige ander saaklike regte wat met daardie eiendom verbind word;
  • Sogenaamde plot-en-plan transaksies waar die grond verkoop word tesame met ‘n bou-ooreenkoms waarin ooreengekom is dat ‘n woning op die perseel opgerig gaan word;
  • Die oprigting van ‘n nuwe woning deur enige diensverskaffer wat ‘n konstruksie besigheid bedryf.

Wat dan van kommersiële eiendom?

Ons kyk weer na wat SARS in vereenvoudigde en vertaalde vorm hieroor te sê het:

Vraag – “Hoe gaan die koersverhoging in die algemeen met eiendomstransaksies werk?”

Antwoord – “Die BTW koers wat op eiendomstransaksies van toepassing gaan wees, sal die koers wees wat geldig is op die datum waarop die transaksie formeel in die Aktekantoor geregistreer word, of die datum waarop enige betaling aan die verkoper van die eiendom gemaak word – watter ookal eerste gebeur.

Indien ‘n deposito betaalbaar is en by die oordragprokureur in trust gehou word, sal sodanige betaling nog nie as die datum van lewering geag word nie; die betaling in trust is nog nie die betaling van ‘n gedeelte van die koopprys aan die verkoper nie.

Gewoonlik sal die verkoopprys van ‘n eiendom ten volle op die datum van registrasie in die Aktekantoor aan die verkoper betaal word. Hierdie betaling sal deur die koper se bank gemaak word of deur die oordragprokureur indien verbandfinansiering nie betrokke is nie, of deur beide.

Indien die transaksie egter so gestruktureer is dat die verkoper die koper die geleentheid gee om die koopprys oor ‘n tydperk af te betaal, word die uitsetbelasting en die insetbelasting bepaal deur die belastingbreuk soos op die oorspronklike datum van die transaksie met die bedrag van elke opvolgende betaling, soos en wanneer dit betaal word, te vermenigvuldig . Indien die eerste betaling dus voor die 1 April 2018 gemaak is, sal jou ooreengekome betalingsbedrae aan die verkoper nie verhoog as gevolg van die verhoogde BTW koers wat van 1 April 2018 van toepassing is nie.”